Apps
hands with corn

Myte om økologisk landbrug manes til jorden

Fortællingen om, at økologisk landbrug skulle være mere klimabelastende end det konventionelle, manes nu til jorden af flere forskere.

Center For Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (Icrofs) har bl.a. været ude at sige, at der stort set ingen forskel er på de to metoders klimabelastning, hvis man analyserer landbrugets produktion fra jord til bord inklusive alle eksterne input såsom foder, elforbrug og gødning. 

Intet belæg for at konkludere, at økologisk landbrug belaster klimaet mere end konventionelt

Anders Klöcker, som er områdedirektør i Landbrug og Fødevarer, medgiver ligeledes i et debatindlæg på altinget.dk, at der ikke er forskningsmæssigt belæg for at konkludere, at økologisk landbrug skulle være dårligere for klimaet end konventionelt landbrug.

Hans indlæg kommer som et modsvar på et andet debatindlæg skrevet af landmand Knud Jeppesen, som foreslår, at man trækker støtten fra ”klimabelastende økologi”:

Mærkeligt, at man så ikke trækker støtten væk fra økologisk landbrug, når flere forskere har beregnet, at klimabelastningen er væsentligt højere dér per kilo fødevarer end i velgødede planter i det moderne landbrug,” skriver Knud Jeppesen.

CO2 i konventionelt og økologisk landbrug - hvorfor så stor uenighed?

Årsagen til at forskerne er uenige om produktionsformernes CO2-aftryk er, at de anvender forskellige analysemetoder.

Læs: Hvad er CO2, og hvordan påvirker det klimaet?

Ser man på livscyklusanalyser (LCA), som vurderer produktets miljøpåvirkning fra vugge til grav, er der stort set ingen forskel på udledningen af CO2 i henholdsvis konventionelt og økologisk landbrug, forklarer Marie Trydeman Knudsen, der beskæftiger sig med LCA ved Institut for Agroøkologi – Jordbrugssystemer og Bæredygtighed ved Aarhus Universitet:

”Reviewstudier fra Schweiz, Sverige og Danmark viser, at klimaaftrykket per kg produkt for økologiske og konventionelle fødevarer er på samme niveau, når man følger de gældende guidelines for livscyklusvurderinger,” siger hun.

Man bør betragte andet end CO2, når man sammenligner forskellige typer landbrug

Marie Trydeman Knudsen mener også, at man bør se på andet end CO2, når man sammenligner konventionelt og økologisk landbrug. Biodiversiteten, pesticidforbruget og kulstoflagringen bør også indgå i den samlede miljøvurdering. Hun henviser til, at et reviewstudie har vist, at økologien har ca. 30 pct. højere biodiversitet, og at kulstoflagringen er højere i økologisk landbrug, hvilket gavner klimaet.

Forfatterne bag vidensyntesen ”Økologiens bidrag til samfundsgoder” fra 2015 medgiver også, at der ikke er nogen klar vinder, når det kommer til konventionelt og økologisk landbrug. De skriver bl.a.:

Sammenfattende kan det konstateres, at forskellen i drivhusgasudledning mellem økologisk og konventionel produktion kun er sparsomt belyst, men der ser ud til at være en tendens til, at drivhusgasudledningen fra økologisk produktion ligger på niveau med eller er højere end for konventionel produktion, når der måles pr. produceret enhed, men at den er klart lavere end ved konventionel produktion, når der måles pr. ha.”

Kødproduktion udleder mest CO2

Jørgen E. Olesen, professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, har også tilsluttet sig konklusionen om, at der ikke er nogen betydelig forskel på klimaaftrykket i konventionelt og økologisk landbrug. I januar udtalte han følgende til Jyllands-Posten:

Der er mindre intensive elementer i økologisk dyrkningspraksis. Fx mindre brug af sprøjtegifte og gødning, hvilket mindsker klimabelastningen. Men udbyttet er også mindre. Når man regner CO2-udledningen ud ved et kilo korn, kød eller mælk, er der stort set ingen forskel på, hvordan det er produceret.”

Læs: Så meget vand koster vores kød

Både Jørgen E. Olesen og Marie Trydeman Knudsen gør det klart, at det er forbruget af kød, der for alvor påvirker klimaet – ikke om man vælger økologiske eller konventionelle fødevarer. Icrofs er enige:

Det er veldokumenteret, at klima- og miljøeffekter er størst ved produktion af animalske produkter, hvad enten man sætter tænderne i en konventionel eller økologisk bøf. Dels er der et tab forbundet med, at husdyrene omdanner planternes/foderets energi og protein til kød og mælk, og dels dannes drivhusgasser ved husdyrenes fordøjelse og ved håndteringen af husdyrgødningen. En reduktion af kødforbruget vil kunne frigøre store arealer, som i dag bruges til foderproduktion, til i stedet at producere vegetabilsk føde til mennesker.

Læs: Derfor vælger flere og flere danskere kødet fra

Paul Holmbeck, politisk direktør i Økologisk Landsforening, peger også på, at kødproduktion er den største klimasynder:

Den største årsag til ineffektivitet og fødevaretab er, når vi sender for meget menneskemad igennem husdyr. Kødproduktionen, især produktionen af foder til husdyr, er også en primær årsag til fældning af regnskov, ligesom 80 pct. af det danske landbrugsareal bruges til produktion af foder til husdyr. Så der er behov for en bedre balance mellem kød og planteproduktion til mennesker."

FAO, FN’s landbrug- og fødevareorganisation, er enig. Husdyrproduktion en af de største årsager til skovrydning. Hvert år fældes 13 mia. ha skov for at gøre plads til græsningsarealer eller foderdyrkning.

Læs: Kødproduktion udfordrer fremtiden for vores børn og børnebørn

Et omfattende studie fra i år baseret på data fra ca. 38.700 landbrug i 119 lande konkluderede endvidere, at hvis man omlagde al landbrug til en vegetabilsk produktion, kunne man reducere landbrugets samlede areal med 75 %.

FN: Økologisk landbrug er en del af løsningen på klimakrisen

Ifølge FN’s Klimapanel har økologisk landbrug den bedste effekt på klimaet. I 2019 udgav de en ny rapport, ‘Climate Change and Land’, som handler om, hvordan vi kan reducere fødevareproduktionens klimabelastning. Her bliver økologisk landbrug nævnt som en del af løsningen.

Rapporten indeholder en lang række konklusioner og anbefalinger til, hvordan vi ændrer den globale fødevareproduktion, så den bliver klimavenlig og bæredygtig. Landbruget skal nytænkes, madspild skal mindskes, vi skal spise mere plantebaseret kost, og økologisk landbrug skal ikke mindst fremmes.

Læs: Undgå madspild: 5 gode råd

Rapporten og panelet siger det klart: Økologisk landbrug er en del af løsningen for klimaet. Vi er langt fra i mål med vores klimaindsats, og der skal så meget mere til, men økologien bidrager med mange af de vigtige løsninger med større græsarealer og færre husdyr per hektar. Samtidig skaber de økologiske metoder mere mad og en mere frugtbar jord, der modstår tørke, især i udviklingslande, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Andre klimarelaterede artikler

Hvis du interesserer dig for klima og bæredygtighed, finder du mange spændende artikler på vores blog.

God læselyst!

23. apr. 2019